Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/85/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR XI/85/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015 r.


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 163 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję lat 2016 -2019, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)

 1. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie do przekazania łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów na ławników, o których mowa w ust. 1:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. nazwisko poprzednio używane,
  3. imiona rodziców,
  4. data i miejsce urodzenia,
  5. miejsce zamieszkania,
  6. miejsce pobytu, jeśli jest inne niż miejsce zamieszkania,
  7. nr PESEL.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Przed przystąpieniem do wyboru ławników do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie oraz do Sądu Rejonowego w Gryfinie, Rada Miejska w Gryfinie zobowiązana jest zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników, zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 133 z późn. zm.). Informacje o kandydatach na ławników uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziego.

Sporządziła:
Alicja Kowalska