Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/84/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR XI/84/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej w Gryfinie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w wyborach ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

  1. Alfred Bajon – Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gryfinie,
  2. Piotr Janik – Kierownik rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie,
  3. Roland Adamiak – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
  4. Tomasz Namieciński - Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
  5. Jolanta Witowska – Radna Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Celem Zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) Rada Miejska w Gryfinie przed przystąpieniem do wyborów ławników powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

Sporządziła:
Alicja Kowalska