Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/91/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 10 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino

UCHWAŁA NR XI/91/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 10 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 1039) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Centrum Wodnego Laguna, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 4/11, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w tym pomieszczeń położonych na II kondygnacji obiektu o łącznej powierzchni około 374,38 m2 z przeznaczeniem pod działalność kręgielni, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon C.W. Laguna.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/345/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, oddanie w dzierżawę na lat 30 lub częściowe wydzierżawienie nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie przetargu nieograniczonego

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

U z a s a d n i e n i e

Działka gminna nr 4/11 o pow. 4,0324 ha, położona w obrębie 5 miasta Gryfino, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon C.W. Laguna, zatwierdzonego uchwałą nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r., położona jest w jednostce oznaczonej symbolem G5-52/32.US,U – tereny przeznaczone pod usługi sportu i rekreacji oraz inną zabudowę usługową. Nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna w Gryfinie.
Wnioskiem z dnia 23.06.2015 r. Pan …*), zamieszkały …*), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …*), z siedzibą …*) zwrócił się do CW Laguna z propozycją wynajmu niewykorzystanej dotychczas powierzchni (stan surowy bez pozwolenia na użytkowanie) w celu prowadzenia działalności usługowej w zakresie kręgielni i drink baru. Jednocześnie zadeklarował wykonanie i pokrycie kosztów prac budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń z możliwością odzyskania poniesionych nakładów w trakcie 10 letniej dzierżawy pomieszczeń.
W związku z koniecznością poniesienia przez przyszłego dzierżawcę wysokich nakładów finansowych na realizację takiej inwestycji konieczne jest zawarcie umowy na wieloletnią dzierżawę pomieszczeń, która umożliwi dzierżawcy uzyskanie przychodów pozwalających na zwrot zainwestowanych środków. Dzierżawca będzie płacił czynsz najmu w wysokości połowy stawki czynszu aż do momentu rozliczenia w ten sposób nakładów poniesionych na adaptację lokalu o wartości równej bądź wyższej od wartości prac wskazanej w kosztorysie inwestorskim. W przypadku, gdy okaże się że wartość prac adaptacyjnych jest niższa niż wskazana w kosztorysie inwestorskim, do rozliczeń nakładów przyjęta zostanie wartość nakładów z kosztorysu powykonawczego. W przypadku, gdy okaże się że wartość prac adaptacyjnych jest wyższa niż wskazana w kosztorysie inwestorskim, do rozliczeń nakładów przyjęta zostanie wartość nakładów z kosztorysu inwestorskiego, a dzierżawcy w odniesieniu do części nierozliczonych nakładów nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wynajmującego.
Przyszły dzierżawca winien zagospodarować części obiektu niewykorzystywane obecnie przez zakład budżetowy Centrum Wodne Laguna do prowadzenia działalności statutowej (część rehabilitacyjna) zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z jednoczesnym nastawieniem na uatrakcyjnienie i uzupełnienie oferty usług świadczonych dotychczas przez CW Laguna.
Koncepcję oraz projekt zagospodarowania pomieszczeń, dzierżawca uzgodni z właścicielem terenu – Gminą Gryfino oraz Centrum Wodnym Laguna.
Wydzierżawienie terenu na wskazany cel, będzie skutkowało prawidłowym zagospodarowaniem pomieszczeń, jak również będzie stanowiło dodatkowy dochód dla Centrum Wodnego Laguna oraz Gminy Gryfino. Po zakończeniu umowy dzierżawy poniesione przez dzierżawcę nakłady przejdą na własność CW Laguna, które do chwili obecnej nie posiadało możliwości finansowych pozwalających na wykończenie wskazanych powierzchni i ich oddania do użytkowania. Wszelkie dotychczasowe próby znalezienia dzierżawcy niewykończonych pomieszczeń nie przyniosły skutku.
W związku z powyższym przygotowano projekt niniejszej uchwały.

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.