Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/90/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XI/90/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267; z 2014 r. poz. 183) uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem Pana …*) o podjęcie rozpatrzenia zawieszonej mocą Uchwały Nr XLVI/405/14 Rady Miejskiej w Gryfinie skargi, złożonej w dniu 27 maja 2014 r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino VI kadencji Henryka Piłata, dotyczącej nienależytego wykonania zadań, naruszenia interesu Skarżącego oraz innych mieszkańców wsi Parsówek, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2015 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynął wniosek Pana …*)  o rozpatrzenie skargi złożonej w dniu 27 maja 2014 r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Skarga ta dotyczyła naruszenia interesu Skarżącego oraz innych mieszkańców wsi Parsówek poprzez nienależyte wykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino poprzedniej kadencji zadań w związku ze sprawą dotyczącą pozyskania kruszywa z torowiska po nieczynnej linii kolejowej w rejonie miejscowości Sobieradz.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Skarżący złożył wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy o bezpłatne wykorzystanie około 150 ton kruszywa, znajdującego się na nieczynnej linii kolejowej w rejonie miejscowości Sobieradz, do naprawy drogi między Sobieradzem a Parsowem. Na wniosku, którego kopia została dołączona wraz z treścią skargi, została złożona odręczna adnotacja „BMP – wyrażam zgodę” wraz z parafą Burmistrza. Następnie, jak wynika z treści skargi, Skarżący będąc w posiadaniu, jak twierdzi, pisemnej zgody na kopii wniosku, podjął czynności związane z pozyskaniem kruszywa, tj. skierował cały posiadany sprzęt do transportu kruszywa, a z uwagi na konieczność oczyszczenia materiału, zmagazynował go na terenie swojego gospodarstwa i przystąpił do przesiewania.
Dnia 8 maja 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy wystosował do Skarżącego pismo, w którym poinformował, że nie wyraża zgody na nieodpłatne pozyskanie tłucznia z torowiska, w związku z tym, iż Gmina Gryfino posiada dokumentację projektową i wszczęła proces uzyskiwania pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino, w tym także na odcinku, z którego Skarżący zamierzał pozyskać kruszywo. Jednocześnie Burmistrz pismem z dnia 14 maja 2014 r. złożył zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży tłucznia kolejowego z nieczynnej linii kolejowej.
Na skutek powyższych okoliczności, jak wynika z treści skargi, Skarżący przetransportował pozyskane kruszywo w miejsce, z którego zostało pobrane, a następnie w dniu 27 maja 2014 r. Skarżący wniósł pisemną skargę do Rady Miejskiej w Gryfinie na działania Burmistrza.
Skarga ta stała się przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Gryfinie poprzedniej kadencji na XLVI sesji w dniu 31 lipca 2014 r., na której Rada Miejska przyjęła wniosek wypracowany przez Komisję Rewizyjną o treści: „Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino złożoną przez pana …*), a także zapoznała się z odpowiedzią pisemną i wyjaśnieniami złożonymi w sprawie skargi przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W dniu 14 maja 2014 r. Pan Burmistrz dokonał pisemnego zgłoszenia kradzieży tłucznia do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. W związku z tym, że sprawa jest rozpatrywana przez organy władzy państwowej, Komisja Rewizyjna do czasu rozstrzygnięcia nie powinna rozsądzać o sposobie załatwienia tej skargi, ponieważ są wątpliwości, czy pan …*) ma zgodę na zabranie kruszywa” – uchwała Nr XLVI/405/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 lipca 2014 r.
W dniu 17 czerwca 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęło wydane przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie postanowienie o umorzeniu prowadzonego dochodzenia z powodu braku znamion czynu zabronionego.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie, na wniosek Skarżącego, na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. zapoznała się ze skargą, dokumentacją zgromadzoną w sprawie, jak również wysłuchała wyjaśnień Kierownika Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich Mariusza Andrusewicza i Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Beaty Pluskoty.
Rada Miejska w Gryfinie stwierdza, że skarga jest niezasadna z uwagi na fakt, iż odręczne pismo złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino „BMP – wyrażam zgodę” stanowi wewnętrzną korespondencję Burmistrza adresowaną do Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji, a nie oficjalne i wiążące stanowisko, wyrażone przez Gminę Gryfino i skierowane do wnioskodawcy. Każdy zainteresowany winien wstrzymać się z podjęciem działań do czasu otrzymania oficjalnego rozstrzygnięcia sprawy co do istoty.
Formalne stanowisko gminy, wyrażające brak zgody na nieodpłatne pozyskanie tłucznia z byłego torowiska na odcinku miedzy Parsówkiem a Sobieradzem i przeznaczenie go na naprawę drogi, zostało zawarte w piśmie z dnia 8 maja 2014 r., które zostało prawidłowo doręczone w dniu 16 maja 2014 r., a zatem po upływie 21 dni od dnia wpływu wniosku.
W związku z powyższym, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę z dnia 27 maja 2014 r. złożoną przez Skarżącego na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino poprzedniej kadencji za bezzasadną.

Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.