Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XI/86/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015 r.


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122, poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, dotyczące:

 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
  1. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
  2. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  3. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
 2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
 4. innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego;
 5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
 7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami);
 2. gminie – należy przez to rozumieć teren Gminy Gryfino;
 3. nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz.121 ze zmianami), części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;
 4. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;
 5. nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;
 6. nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 7. nieruchomościach mieszanych – należy przez to rozumieć nieruchomości o których jest mowa w art. 6j ust.4, czyli w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych;
 8. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
 9. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
 10. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
 11. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
 12. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;
 13. odpadach budowlano-remontowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z budów i remontów;
 14. selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć oddzielne zbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
 15. punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, do których mieszkańcy mogą przekazywać wyselekcjonowane odpady;
 16. umowach – należy przez to rozumieć umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
 17. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
 18. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
 19. zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;
 20. zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
 21. zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;
 22. budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku;
 23. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
 24. zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
 25. zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
 26. podmiocie uprawnionym do świadczenia usług – rozumie się przez to przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów.
 27. odpady problemowe - rozumie się przez to w szczególności odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, itd.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do:

 1. zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach oraz workach dostarczanych przez Gminę lub podmiot uprawniony do świadczenia usług; dopuszcza się posiadanie własnych pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, iż muszą one być przystosowane do odbioru odpadów;
 2. prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych poniżej frakcji i przekazywania ich do zagospodarowania, a mianowicie:
  1. papieru i tektury,
  2. szkła,
  3. tworzyw sztucznych,
  4. odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych)
  5. opakowań wielomateriałowych (np. TETRAPAK),
  6. metali,
  7. odpadów problemowych,
  8. odpadów wielkogabarytowych,
  9. odpadów budowlano-remontowych.
 3. niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości i stanowiących części dróg publicznych przeznaczonych dla ruchu pieszego, z wyłączeniem chodników, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
 4. mycia pojazdów samochodowych poza myjniami tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami;
 5. napraw pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi tylko pod warunkiem, że powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
  1. odpady komunalne zbierane selektywnie, z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, problemowych i budowlano-remontowych, należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych na ten cel o pojemnościach i oznakowaniu określonym w § 4, § 5 i § 9 i przekazywać odbiorcy odpadów komunalnych. Odpady te mogą być również przekazywane bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  2. odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) należy zbierać w przydomowym kompostowniku, gromadzenie tych odpadów w pojemnikach lub workach odbywa się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zadeklarował gromadzenia tych odpadów w przydomowym kompostowniku. Odpady te mogą być również przekazywane bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  4. odpady wielkogabarytowe - nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania, odpady te należy wystawiać do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem, w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, odpady te mogą być także przekazane bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  5. odpady problemowe – nie wymagają specjalnych pojemników, w miarę możliwości winny być zbierane w oryginalnych opakowaniach transportowych chroniących środowisko i ludzi i przekazywane bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Poszczególne rodzaje odpadów problemowych mogą być również zbierane w punktach uczestniczących w ich zbiórce (np. sklepy, apteki, placówki oświatowe i inne).
  6. wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w terminach zgodnych z harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
  7. pozostałe odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych); w sytuacjach wyjątkowo zwiększonej ilości odpadów dopuszcza się ich zbieranie w workach i ustawianie przy pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

ROZDZIAŁ III
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wykorzystuje się:

 1. pojemniki na odpady zmieszane (niesegregowane) o pojemności co najmniej 110 l na nieruchomościach zamieszkałych – w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych,
 2. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności co najmniej 110 l, na nieruchomościach zamieszkałych - w zabudowie wielorodzinnej, oraz na nieruchomościach niezamieszkałych,
 3. worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemnościach co najmniej 60 l, na nieruchomościach zamieszkałych - w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych;
 4. kosze uliczne o pojemności co najmniej 60 l; przy czym zaleca się łączenie pojemników w większe pojemności na terenie nieruchomości.

§ 5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne do swoich indywidualnych potrzeb kierując się ustaloną w regulaminie częstotliwością odbioru odpadów komunalnych oraz niżej wymienionymi normatywami:

 1. w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w oparciu o worki do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
  1. gospodarstwo do 4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,
  2. gospodarstwo od 5 osób i większe – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l
 2. w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w oparciu o pojemniki do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l (1,1 m3) na każde 60 zamieszkałych osób;
 3. w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej :
  1. gospodarstwo do 4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,
  2. gospodarstwo od 5 osób i większe – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l,
 4. w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l (1,1 m3) na każde 30 zamieszkałych osób.
 5. w przypadku nieruchomości stanowiących domki letniskowe i inne obiekty rekreacji indywidualnej oraz wypoczynku - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na domek letniskowy.

§ 6. Właściciele nieruchomości mieszanej, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą , a w części nieruchomość niezamieszkałą – dodatkowo co najmniej pojemnik o pojemności 110 l.

§7.1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne do swoich indywidualnych potrzeb, kierując się ustaloną w regulaminie częstotliwością odbioru odpadów komunalnych oraz niżej wymienionymi normatywami:

 1. dla obiektów użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi poniżej – 15 l/tydzień na każdego pracownika oraz każdą inną osobę wykonującą świadczenie pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;
 2. dla szkół wszelkiego typu – 4 l/tydzień na każdego ucznia i pracownika oraz każdą inną osobę wykonującą świadczenie pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 3. dla żłobków i przedszkoli – 6 l/tydzień na każde dziecko i pracownika oraz każdą inną osobę wykonującą świadczenie pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 4. dla lokali handlowych:
  1. spożywczych, spożywczo-przemysłowych – 20 l/tydzień na każde 10 m? pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;
  2. pozostałych – 10 l/tydzień na każde 10 m2 pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;
 5. dla punktów handlowych poza lokalem – 10 l/tydzień na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;
 6. dla lokali gastronomicznych – 20 l/tydzień na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;
 7. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 20 l/tydzień na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l ,
 8. dla domów opieki, szpitali, itp. – 50 l /tydzień na jedno łóżko;
 9. dla hoteli, pensjonatów, internatów, itp. – 10 l/tydzień na jedno łóżko;
 10. dla ogrodów działkowych - 20 l/tydzień na każdą działkę w okresie od marca do października, oraz 10 l/tydzień na każdą działkę od listopada do lutego;
 11. dla cmentarzy – co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1100 l na 2 ha powierzchni;
 12. dla garaży – 5 l/tydzień na garaż;
 13. dla innej nieruchomości niezamieszkałej nie wymienionej powyżej – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;
 14. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz przy wyjściu z lokalu, co najmniej jednego kosza ulicznego.
 1. W przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w oparciu o pojemniki do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych, z wyłączeniem § 7 ust. 1 pkt 12 i 14, normatywy określone w ust.1 ulegają obniżeniu o połowę, z uwzględnieniem pojemności pojemników i worków dostępnych na rynku.

§ 8. W przypadku dróg, ulic, placów właściciel nieruchomości zapewnia ustawienie koszy ulicznych przy czym ich lokalizacja oraz liczba muszą zapewniać czystość i porządek na terenach przeznaczonych do ruchu pieszego.

§ 9. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa lub inna impreza okolicznościowa o charakterze publicznym, ma obowiązek zadbać o to, by miejsce na którym ona się odbywa, wyposażone było w pojemniki o pojemności uwzględniającej normatyw 5 l na każdą osobę uczestniczącą w imprezie.

§ 10. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach, o następującej kolorystyce:

 1. papier i tektura – NIEBIESKI;
 2. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np.TETRAPAK), metale – ŻÓŁTY;
 3. szkło – ZIELONY;
 4. odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – BRĄZOWY.

§ 11. Lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych musi uwzględniać obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

§ 12.  Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 13. Pojemniki muszą być utrzymywane w stanie czystości, z zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych, w tym dezynfekowane a ich użytkowanie nie może stwarzać zagrożenia zanieczyszczenia środowiska m.in. w wyniku przepełniania i wysypywania się odpadów z pojemników.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

 1. z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej niż raz na kwartał;
 2. z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz mieszanej :
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień,
  2. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – nie rzadziej niż raz na tydzień,
  3. odpady biodegradowalne (odpady zielone) – nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż raz na miesiąc.;
 3. z budynków rekreacji indywidualnej i obszarów zabudowy rekreacyjnej:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – w sezonie ( czerwiec – wrzesień) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne,   opakowania wielomateriałowe, metale – w sezonie ( czerwiec – wrzesień) – nie  rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady biodegradowalne (odpady zielone) – w sezonie ( czerwiec – wrzesień) – nie  rzadziej niż raz na tydzień,
  4. po sezonie – wszystkie w/w odpady – nie rzadziej niż raz na kwartał,
  5. odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż dwa razy w sezonie,
 4. z nieruchomości niezamieszkałych:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady biodegradowalne (odpady zielone) – nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż raz na miesiąc,
 5. z nieruchomości mieszanych- w zależności od rodzaju zabudowy w skład której wchodzą.
 6. kosze uliczne – nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu;
 1. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uwzględniać pojemność zbiornika i ilość powstających nieczystości ciekłych. Częstotliwość ta powinna zapewniać ciągłość użytkowania zbiornika przy niedopuszczeniu do jego przepełniania, jednak nie może być mniejsza niż raz na miesiąc. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków opróżnianie zbiorników z nagromadzonego osadu odbywać się winno zgodnie z ich instrukcją eksploatacji.
 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego u podmiotu posiadającego zezwolenie na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych, z którym podpisał umowę.

ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami  dla Województwa Zachodniopomorskiego

§ 15. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych przez podmiot uprawniony do świadczących usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Gryfino odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacjach zastępczych, określonych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023.

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
  1. skuteczny dozór;
  2. prowadzenia psa na uwięzi, a w przypadku psów agresywnych, zwłaszcza ras uznawanych za agresywne, w nałożonym kagańcu; zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;
  3. w zabudowie jednorodzinnej zwierzęta nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości, bez kontroli właściciela;
  4. nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosowną informacją;
  5. natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te mogą być umieszczane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników;
  6. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała rady miejskiej w Gryfinie.

ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich  na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 18. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych w odrębnych przepisach.

§ 19.   Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w zabudowie wielorodzinnej, instytucjach użyteczności publicznej, centrach handlowych, hotelach, ogrodach działkowych, terenach wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjne.

§ 20. 1.  Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 1. wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami sanitarnymi, a ich usytuowanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
 2. zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,
 3. przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
 1. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.

ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§2 1.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia na terenie nieruchomości dwóch akcji deratyzacyjnych w ciągu roku.

 1. Akcje, o których mowa w ust.1 są przeprowadzane w okresie wiosennym -w miesiącu kwietniu i w okresie jesiennym -w miesiącu październiku.

§ 22. Dokładny termin oraz zakres przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji jest uzgadniany z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz podawany do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 24. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Uchwała Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino oraz Uchwała Nr XXXII/277/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 kwietnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

§ 25. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122, poz. 1593) do aktu prawnego wprowadzone zostały nowe zapisy regulujące prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy. Zmiany te winny znaleźć się w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach. Ponadto dodatkowo należało wprowadzić korekty zapisów w związku z koniecznością dostosowania prawa miejscowego do przyjętych rozwiązań w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi. Stosownie do tego przygotowano nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfino. Do projektu pozytywną opinię wyraził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie.

Sporządziła:
Janina Major