Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/87/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XI/87/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122, poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmujący w szczególności: 

 1. wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 2. rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 
 3. częstotliwości ich odbierania, 
 4. sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 5. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2.1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości świadczone będą następujące usługi:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych przez gminę lub podmiot uprawiony do świadczenia usług oraz zapewnienie utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; dopuszcza się posiadanie przez właścicieli własnych pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, iż muszą być przystosowane do odbioru odpadów;
 2. odbieranie przez podmiot uprawniony od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:
  1. zebrane w pojemnikach niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
  2. zebrane selektywnie frakcje odpadów komunalnych w oddzielnych workach lub pojemnikach o następującej kolorystyce: 
   - papier i tektura – kolor NIEBIESKI,
   - szkło – kolor ZIELONY,
   - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np.TETRAPAK), metale – kolor ŻÓŁTY,
   - odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – kolor BRĄZOWY,
  3. odpady wielkogabarytowe,
 3. przyjmowanie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczonych przez właścicieli nieruchomości, w szczególności:
  1. odpadów problemowych – odpadów powstające w gospodarstwach domowych, w tym m in.: baterii, akumulatorów, żarówek, świetlówek, resztek farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemników po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowanych leków, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, itd;
  2. odpadów budowlano-remontowych ( pochodzących z indywidualnych remontów i  innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie  których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia  zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji );
  3. odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone),
  4. frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tj. papier, tektura,  szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np. TETRAPAK),  metale,
  5. odpadów wielkogabarytowych.
 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3.1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b w pojemnikach lub workach odpowiedniego koloru.

 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, zbierane niezgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 2, traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 4.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone jest z następującą częstotliwością:

 1. z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane: selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – nie rzadziej niż raz na  tydzień, w okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie  rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej niż raz na kwartał;
 2. z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz mieszanej:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień,
  2. zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania  wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na tydzień,
  3. odpady biodegradowalne ( odpady zielone) – nie rzadziej niż raz na tydzień, w  okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż  raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej, niż raz na miesiąc;
 3. z budynków rekreacji indywidualnej i obszarów zabudowy rekreacyjnej:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – w sezonie ( czerwiec – wrzesień) – nie  rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – w sezonie (czerwiec – wrzesień) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady biodegradowalne (odpady zielone) – w sezonie ( czerwiec – wrzesień) –  nie rzadziej niż raz na tydzień,
  4. po sezonie – wszystkie w/w odpady – nie rzadziej niż raz na kwartał,
  5. odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż dwa razy w sezonie,
 4. z nieruchomości niezamieszkałych:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie papier i tektura, szkło,  metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady biodegradowalne (odpady zielone) – nie rzadziej niż raz na tydzień, w  okresie od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż  raz na dwa tygodnie;
  4. odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż raz na miesiąc,
 5. z nieruchomości mieszanych- w zależności od rodzaju zabudowy w skład której  wchodzą.

§ 5. 1. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru było niemożliwe, należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny.
 2. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Przyjęcie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Gryfino, bądź poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 4. Informacje dotyczące adresu oraz godzin otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz na stronie internetowej prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:
  1. podmiot uprawniony do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania lub
  2. prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, lub elektronicznie na adres: gospodarka.komunalna@gryfino.pl lub telefonicznie pod nr tel. 91 416 20 11.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Tracą moc Uchwała Nr XXX/263/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31.01.2013r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr XXXII/278/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/263/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31.01.2013r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) Rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
W związku z powyższym przedstawiam projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Janina Major