Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/89/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno

UCHWAŁA NR XI/89/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 i 443), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XVIII/158/12 z dnia 22 marca 2012 r. (publikacja: Dz.U.W.Z. poz. 1326 z dnia 12 czerwca 2012 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.4.4131.161.2012.AB z dnia 27 kwietnia 2012 r. opublikowanym w Dz.U.W.Z. z 12 czerwca 2012 r., poz. 1327).

  1. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2012 r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący - rejon ul. Słonecznej. Mpzp został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XVIII/158/12 z dnia 22 marca 2012 r. (publikacja: Dz.U.W.Z. poz. 1326 z dnia 12 czerwca 2012 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.4.4131.161.2012.AB z dnia 27 kwietnia 2012 r. opublikowanym w Dz.U.W.Z. z 12 czerwca 2012 r., poz. 1327). Miejscowym planem objęto teren o łącznej powierzchni 22,04 ha, pozostała część miejscowości nie ma planu dlatego ustalanie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania może odbywać się w trybie postępowania administracyjnego na wniosek strony zainteresowanej. Aby było możliwe ustalenie warunków zabudowy lub zlokalizowana inwestycja celu publicznego muszą być spełnione przesłanki określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 i 443).
nieruchomościami zabudowanymi. Postępowanie w zakresie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wykluczone jest także na gruntach klas I-III dlatego, zasadnym wydaje się aby położone w sąsiedztwie istniejącej zabudowy i będące w sferze zainteresowania inwestowaniem tych gruntów zostały objęte granicami opracowania mpzp. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju, co w sytuacji rozstrzygania o zagospodarowaniu terenów w trybie administracyjnych decyzji nie zawsze jest możliwe. Poza tym, zakłada się, że obsługa komunikacyjna odbywać się będzie w oparciu o istniejące drogi wojewódzkie Nr 119 i 120 oraz drogi wewnętrzne. Elementem opracowania będą uzupełniające rozwiązania obsługi komunikacyjnej, ze szczególnym skupieniem się na terenie stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Gardnie, do tej pory pełniącej rolę dróg. Na podstawie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości działki przeznaczone w mpzp na cele publiczne będą mogły być wywłaszczone a następnie przejęte przez Gminę Gryfino.
Plan miejscowy umożliwia kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów na obszarze objętym opracowaniem, pozwala także na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.

Po okresie wejścia w życie mpzp- rejon ul. Słonecznej złożono wnioski w sprawie zmiany przedmiotowego planu w zakresie zmiany ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wnioski o sporządzenie mpzp w obrębie Gardno, w szczególności dla obszaru, na którym istnieje potrzeba uregulowania kwestii własności drogi nie posiadającej właściciela (działki po byłej SM w Gardnie).

Sporządzając mpzp dla wskazanego obszaru, w części spełni się oczekiwania społeczności lokalnej w zakresie gospodarowania przestrzenią. Potrzeba kompleksowego uporządkowania przestrzeni jest nadrzędna przesłanką, która powinna przesądzać o trybie w jakim następuje zagospodarowywanie terenów.

Sporządziła:
Helena Bobrowicz