Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/92/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XI/92/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  6 sierpnia  2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 38.878 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 38.878
150     Przetwórstwo przemysłowe 20.978
15011   Rozwój przedsiębiorczości 20.978
0970 Wpływy z różnych dochodów 20.978
926     Kultura fizyczna 17.900
92601   Obiekty sportowe 17.900
 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 13.500
0970 Wpływy z różnych dochodów 4.400
OGÓŁEM 38.878

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 65.244,50 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 65.244,50
150     Przetwórstwo przemysłowe 20.978
15011   Rozwój przedsiębiorczości 20.978
4300 Zakup usług pozostałych 20.978
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.566,50
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.566,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.566,50
926     Kultura fizyczna 34.700
92601   Obiekty sportowe 34.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.800
4300 Zakup usług pozostałych 21.900
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
OGÓŁEM 65.244,50

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 26.366,50 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.366,50
600     Transport i łączność 17.566,50
60016   Drogi publiczne gminne 17.566,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.566,50
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.800
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.800
92195   Pozostała działalność 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
926     Kultura fizyczna 5.800
92601   Obiekty sportowe 5.800
4300 Zakup usług pozostałych 5.800
OGÓŁEM 26.366,50

§  4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Dział 150

  • 20.978 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów za pobór energii przez wykonawcę z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Parku Regionalnym.
  • Dział 600, 921, 926
  • 11.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Gardno – budowa studni przy boisku, zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (budowa wiaty).          
  • 7.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przeniesienia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Stare Brynki  - wykonanie podbitki w istniejącej wiacie
  • 2.066,50 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Chwarstnica – zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej.
  • 3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Steklinka – zakup i montaż domku gospodarczego o konstrukcji drewnianej.
  • 2.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego m. Wirów – zakup ław i stołów na teren rekreacyjno – sportowy.
  • 4.400 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem odszkodowania na odtworzenie elementów na placach zabaw w Starych Brynkach, Steklnie i Gryfinie.
  • 13.500 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny na budowę placu zabaw w Wysokiej Gryfińskiej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

 

Sprawdziła:
Milena Świeboda