Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XI/93/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 11.500
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 11.500
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11.500
OGÓŁEM 11.500

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.500
852     Pomoc społeczna 11.500
85295   Pozostała działalność 11.500
4300 Zakup usług pozostałych 11.500
OGÓŁEM 11.500

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Dział 854, 852

  • 11.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na koszty związane  z wykonaniem projektu  niezbędnego do rozpoczęcia działań związanych z projektem „Dom dziennego pobytu Senior – Wigor”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Katarzyna Szabałkin