Sesja nr XI

UCHWAŁA Nr XI/88/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerami: 257,255/3 i 466/7, położonych w obrębie nr 2 miasta Gryfino.

UCHWAŁA Nr XI/88/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 sierpnia 2015r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerami: 257,255/3 i 466/7, położonych w obrębie nr 2 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu zapewniającej dostęp do drogi publicznej, w działkach gminnych, oznaczonych numerami: 257, 255/3 i 466/7, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 258, położonej w obrębie nr 2 miasta Gryfino, zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2. Służebność gruntową w działce nr 466/7 ustanawia się do czasu urządzenia terenu, zgodnie z jego funkcją określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - w obrębach 1,2,3 miasta Gryfino – tj. G2-51.KDD.20 - tereny komunikacyjne - istniejące i planowane drogi publiczne w klasie drogi dojazdowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, oznaczona numerem działki 258 o powierzchni 0,0808 ha, stanowi własność osób fizycznych.
W związku z brakiem dostępu działki nr 258 do drogi publicznej gminnej – ul. Opolskiej, właściciel wystąpił z wnioskiem o umożliwienie mu dojazdu i dojścia do posiadanej działki.
Działka położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 1,2,3 miasta Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXV/458/05 z dnia 28 kwietnia 2005r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54, poz. 1229 z dnia 1 lipca 2005r.
Zgodnie z ustaleniami ww planu działka nr 258, położona jest w jednostce oznaczonej symbolem G2-51.MW.4 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Nieruchomość gruntowa objęta wnioskiem, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z działką gminną nr 257, która przylega do działek nr 255/3 i 466/7, stanowiących również własność Gminy Gryfino.
Dla terenów nieruchomości gminnych obowiązuje ww plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada poniższe funkcje:
- dla działek nr 257 i 255/3 – G2-51.KP.13 – drogi publiczne (ciągi piesze),
- dla działki nr 466/7 - G2-51.KDD.20 - tereny komunikacyjne - istniejące i planowane drogi publiczne w klasie drogi dojazdowej.
Aby zapewnić właścicielom działki nr 258 dostęp do drogi publicznej, gminnej – ul. Opolskiej, zasadnym jest ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych; 257, 255/3 i 446/7, na rzecz działki nr 258, co wymaga zgody Rady Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec