Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/96/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r.w sprawie zmiany uchwały NR LIII/559/10 z dnia 24 czerwca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie

UCHWAŁA NR XIII/96/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały NR LIII/559/10 z dnia 24 czerwca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782, poz. 985, poz. 1093, poz. 1180) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR LIII/559/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej 6A w Gryfinie, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,10 m2, w budynku przy ul. Zielnej nr 6A w Gryfinie, pomieszczeń przynależnych do lokalu o łącznej powierzchni 31,80 m2, znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie, stanowiącym działkę nr 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Uchwałą NR LIII/559/10 z dnia 24 czerwca 2010r., Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zielnej nr 6A w Gryfinie, usytuowanym na działce nr 11/1 o powierzchni 0,1076 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino. Na przedmiotowej działce znajduje się również budynek nr 6,8, o dwóch lokalach mieszkalnych, z których jeden stanowi własność osób fizycznych a drugi Gminy Gryfino.
Właściciele lokalu nr 1 przy ul. Zielnej 6,8 – wejście nr 6, w oparciu o uzyskane pozwolenie na wykonanie robót budowlanych (decyzja Starosty Gryfińskiego nr 168/2011 z dnia 10.05.2011r.), dokonali jego nadbudowy i rozbudowy. W wyniku dokonanych robót budowlanych powstały nowe pomieszczenia, które powiększyły lokal. Dokonana rozbudowa wpłynęła na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu nr 11/1 oraz w urządzeniach i częściach wspólnych budynku, w tym także dla nieruchomości lokalowej przy ul. Zielnej 6A/1 (zmiana udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej z udziału 29/100 części na udział 263/1000 części).
W związku z powyższym zmiana uchwały Nr LIII/559/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zielnej nr 6A w Gryfinie jest zasadna.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec