Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/105/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

UCHWAŁA NR XIII/105/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 162 § 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247, poz. 1433; z 2015 r. poz. 694, poz. 1066) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie Pani Izabeli Miśkiewicz.

  1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Do zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie Pani Izabeli Miśkiewicz dołączona została lista osób zawierająca imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu jeden osób zgłaszających kandydata. W przypadku czterech osób popierających kandydaturę, podane stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terenem gminy dokonującej wyboru.
Z uwagi na powyższe Rada Miejska stwierdza, że zgłoszenie kandydatki na ławnika Pani Izabeli Miśkiewicz nie spełnia wymogu formalnego, o którym mowa w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247, poz. 1433; z 2015 r. poz. 694, poz. 1066), stanowiącego, że kandydatów na ławników może zgłaszać co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Sporządziła:
Alicja Kowalska