Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/107/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020”

UCHWAŁA NR XIII/107/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 - 2020”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072/, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190/, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej  w formie dotacji celowej w wysokości 10% kosztów zadania w kwocie nie większej niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania, związanego z przebudową trasy tranzytowej w mieście Gryfino na następujących ulicach  w Gryfinie: Pomorskiej, 9 Maja i Armii Krajowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę pogarszający się stan techniczny ulic Pomorskiej, 9 Maja i Armii Krajowej, wykorzystywanych jako główne trasy tranzytowe przez miasto Gryfino, zarządcy dróg podjęli kroki w kierunku realizacji zadania pn. „Przebudowy trasy tranzytowej w mieście Gryfino”. Z uwagi na znaczne koszty realizacji przedmiotowych inwestycji i znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, Gmina Gryfino postanowiła uczestniczyć w całym przedsięwzięciu poprzez dofinansowanie  w wysokości 10% kosztów zadania w kwocie nie większej niż 700 000,00 zł, pomimo że propozycja Powiatu Gryfińskiego opiewała na 20% całej inwestycji (w załączeniu projekt porozumienia na wspólną realizację przedmiotowego przedsięwzięcia).

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz