Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/104/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

UCHWAŁA NR XIII/104/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267; z 2014 r. poz. 183; z 2015 r. poz. 211) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez ............*)  na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące nierównego traktowania podmiotów prowadzących działalność na Targowisku Miejskim, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. złożona została skarga na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w której Skarżący, opisując postępowanie Dyrektora oraz załączając pisma dotyczące przedmiotowej sprawy, zarzucił nierówne traktowanie podmiotów znajdujących się na Targowisku Miejskim w Gryfinie przez Dyrektora OSiR w Gryfinie.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie na posiedzeniach w dniu 31 sierpnia 2015 r. oraz w dniu 11 września 2015 r. zapoznała się ze skargą oraz wysłuchała Skarżącego, a także Dyrektora OSiR w Gryfinie.
Komisja Rewizyjna stwierdza, iż skarga jest niezasadna.
Jak wynika z informacji uzyskanych od Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w dniu 16 lipca 2015 r. z terenu Targowiska Miejskiego w Gryfinie został usunięty kontener wykorzystywany jako biuro. Tego samego dnia do OSiR w Gryfinie wpłynął wniosek od dzierżawcy z Targowiska Miejskiego w Gryfinie o wyrażenie zgody na wykorzystanie terenu po kontenerze na tzw. wystawkę. Również tego samego dnia, lecz w czasie późniejszym, wpłynął wniosek Skarżącego o wydzierżawienie przedmiotowego terenu pod sprzedaż warzyw i kwiatów. Dyrektor OSiR w odpowiedzi skierowanej do Skarżącego wskazał, iż Ośrodek nie będzie wydzierżawiał przedmiotowego terenu. Jednocześnie Dyrektor wyraził zgodę innemu podmiotowi na wykorzystanie terenu na wystawkę towaru. Zauważyć także należy, iż Dyrektor OSiR w Gryfinie wskazał, iż jako pierwsza z wnioskiem dotyczącym przedmiotowego terenu zwróciła się osoba, której udzielono zgodę na tzw. wystawkę, zaś Skarżący złożył wniosek o dzierżawę w czasie późniejszym, co znalazło potwierdzenie w przedstawionych Komisji dokumentach. Dyrektor OSiR w Gryfinie wskazał, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 0050158.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, pobiera opłaty za tzw. wystawkę.
Wobec powyższego Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę z dnia 3 sierpnia 2015 r. złożoną przez Skarżącego na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za niezasadną.
Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

w tekście protokołu/uchwały: Pan/Pani ...*)
*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.