Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino, wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie

UCHWAŁA NR XIII/97/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino, wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072), art.13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.782, poz.985, poz.1093, poz. 1180) - uch w a l a się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Gryfino, do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie, wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziału 813/1000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz znajdującej się na gruncie infrastruktury, stanowiącej składowisko odpadów komunalnych, oznaczonej numerem działki 96/9 o pow. 6,09 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, o łącznej wartości brutto 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

§ 2. W zamian za wkład niepieniężny o wartości brutto 1.400.000,00 zł Gmina Gryfino obejmie w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółce z o.o. w Gryfinie, 2.800 nowych udziałów o wartości 500,00 zł każdy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem działki 96/9 o pow. 6,09 ha, położona  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, stanowi własność Gminy Gryfino. Na terenie działki zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych oraz infrastruktura z tym związana w postaci kwater I i IIA, budynku socjalno-technicznego, wiaty, kontenera, śluzy dezynfekcyjnej, zbiornika odcieków, myjni ręcznej płytowej kontenerów, wagi, dróg wewnętrznych z płyt drogowych i placów utwardzonych, kompostowni, zbiornika przeciwpożarowego ze studnią czerpalną, studni odgazowujących na kwaterze. Na składowisku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów (plastik i papier) oraz punkt wagowy odpadów komunalnych, które są przekazywane do regionalnej instalacji zagospodarowywania odpadów komunalnych.
Dla terenu działki 96/9 obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/557/05 z dnia 30 listopada 2005 r., zgodnie z którymi jest ona przeznaczona w części pod: gospodarkę odpadami – istniejące składowisko odpadów przeznaczone do rozbudowy (symbol W2.46.01.O), infrastrukturę techniczną – istniejącą słupową stację transformatorową (symbol W.2.46.03),komunikację publiczną, w tym istniejącą drogę wojewódzką (symbol W.2.46.01.KD.G), drogę gminną – istniejącą drogę do składowiska odpadów,  w klasie drogi dojazdowej (symbol W.2.46.01.KD.D).
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie realizuje zadania użyteczności publicznej, w tym zadania własne Gminy Gryfino z zakresu między innymi wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Spółka eksploatuje i zarządza składnikami infrastruktury technicznej związanymi z realizacją tych zadań. Składowisko odpadów komunalnych znajduje się  w posiadaniu Spółki i jest przez nią eksploatowane. Ponadto Spółka realizuje projekt rekultywacji składowiska – kwatery I, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
Gmina Gryfino posiada w Spółce 100% udziałów.
W związku z powyższym zasadne jest docelowe przekazanie prawa własności działki zabudowanej nr 96/9 wraz z istniejącą infrastrukturą stanowiącą składowisko odpadów komunalnych na rzecz Spółki w formie wkładu niepieniężnego czyli aportu. Wartość składników aportu w kwocie 1.400.000,00 zł brutto w udziale 813/1000 części, ustalona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
Wartość ta określona została w kwocie brutto, ponieważ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) oraz utrwalonego orzecznictwa sądowego, wniesienie aportu jest dostawą towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w sposób właściwy dla tego towaru, w tym przypadku stawką 23%. Jest to równoznaczne z tym, że kapitał zakładowy Spółki winien być podwyższony o wartość odpowiadającą wartości brutto przedmiotu aportu.
Zgodnie z definicją, aport jest wkładem niepieniężnym wnoszonym do spółki prawa handlowego w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Wniesienie aportu oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu. Aportem mogą być zarówno rzeczy jak i prawa majątkowe. W wyniku wniesienia aportu następuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki i utworzenie nowych udziałów.
Przekazanie wymienionego majątku w formie aportu do PUK przyczyni się do wzmocnienia majątkowego Spółki, a także spowoduje uporządkowanie formalno-prawne sprawy władania  i eksploatacji mienia objętego uchwałą.
W zamian za wniesiony aport Gmina otrzyma ekwiwalentną ilość nowych udziałów w Spółce tj. 2.800, o wartości 500,00 zł każdy.

Sporządziła:
K.Lamperska