Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/106/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019

UCHWAŁA NR XIII/106/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019

Na podstawie art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247, poz. 1433; z 2015 r. poz. 694, poz. 1066, poz. 1309) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym ławnikami do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję lat 2016-2019 zostali wybrani:

 1. Chalkias Edyta
 2. Dancewicz Antoni
 3. Grabowska Alicja
 4. Kos Małgorzata
 5. Parzych-Malawska Monika Katarzyna
 6. Pomykała Janina Irena
 7. Pomykała Henryk
 8. Rajfur Anna
 9. Ross Lucyna Adela
 10. Sasiak Artur Jan
 11. Satanowski Józef
 12. Wojciechowska Elżbieta
 13. Zasada-Kosatka Bogusław Ireneusz

§ 2. Stwierdza się, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym ławnikami do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2016-2019 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy została wybrana:

1) Kwiecień-Izdebska Monika Agnieszka

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie do przekazania listy wybranych ławników wraz z właściwymi dokumentami Prezesowi Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Prezesowi Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Po zapoznaniu się z opinią Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej w Gryfinie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, powołanego Uchwałą Nr XI/84/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r., Rada Miejska w Gryfinie na podstawie art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019.

Sporządziła:
Alicja Kowalska