Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/95/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

UCHWAŁA NR XIII/95/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej stanowiącej własność prywatną, oznaczonej numerem działki 436/29 o powierzchni 0,1702 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, nadaje się nazwę ulica „Spokojna”.

§ 2. Przebieg ulicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Właściciele nieruchomości, położonych w obrębie Wełtyń, zwrócili się do tutejszego Urzędu z wnioskami o ustalenie numerów porządkowych dla usytuowanych na nich budynków mieszkalnych, do których dojazd stanowi droga wewnętrzna, oznaczona numerem ewidencyjnym 436/29, będąca własnością osoby prywatnej.
Z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działki te położone są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 65 UTL. posiadającej zapis - funkcje podstawowe turystyczne i obsługiwane są komunikacyjnie poprzez drogę wewnętrzną w działce 436/29 oznaczonej symbolem KUw.6.
Dla podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały, w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy, niezbędnym jest przedłożenie pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Z uwagi na fakt, że dojazd do wnioskowanych nieruchomości stanowi droga wewnętrzna oznaczona numer ewidencyjnymi 436/29, będąca własnością osoby prywatnej, wystąpiono do właściciela z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie jej nazwy.
Właściciel wyraził zgodę, jednocześnie proponując nazwy : ul. Diamentowa, ul. Bajeczna, ul. Spokojna lub ul. Złota.
W rejonie położenia działki 436/29 przebiegają ulice o nazwach: ul. Wirowska, ul. Pogodna, ul. Zaciszna, ul. Słoneczna, w związku z czym proponuje się nadać nowopowstałej ulicy nazwę: ul. „Spokojna”
W związku z tym, że droga będąca przedmiotem uchwały stanowi własność prywatną i położona jest w oddaleniu od zwartej zabudowy wsi Wełtyń, odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Zgodnie z art.18 ust. 2. pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, 1446,1543, Dz.U. z 2014 r. poz. 659), należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z tym przedkładam projekt uchwały.

Sporządziła:
U. Włodarczyk