Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/99/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie powołania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej

UCHWAŁA NR XIII/99/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie powołania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 1318; z 2014 r., poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§1. Akceptuje się kierunek działania dla Burmistrza w zakresie podjęcia działań studialnych, planistycznych, przygotowawczych zmierzających do powołania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej działającego na podstawie rozporządzenia (WE)  nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), z udziałem Gminy Gryfino, w tym prowadzenia negocjacji z potencjalnymi partnerami przedsięwzięcia i ustalania projektów potrzebnych dokumentów.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy obejmują sprawy związane ze współpracą z innymi gminami  a także współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw prowadzonymi do przystąpienia do lokalnych zrzeszeń. Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) uwarunkowane jest rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku. EUWT i daje możliwość podejmowania działań w celu realizacji programów lub projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Wspólnotę w ramach funduszy strukturalnych dla wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej jej członków.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak