Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/100/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącego konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej

UCHWAŁA NR XIII/100/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącego konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się poparcie dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, zawartego w piśmie adresowanym do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r.

  1. Kopia pisma o którym mowa w ust. 1 jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Związku Gmin Śląska Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk