Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/101/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015

UCHWAŁA NR XIII/101/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 września 2015 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.  Paragraf 9 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie

„§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:
1) przychody          - 7.954.886 zł,
2) koszty                - 7.776.286 zł,”
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zmian w uchwale Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Centrum Wodnego ”LAGUNA” w Gryfinie – zmiana planu przychodów i kosztów oraz stanu środków obrotowych na początku i na końcu roku.

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła:
Milena Świeboda