Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. z późniejszymi zmianami, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830,1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:

  1. Małgorzata Cymbik – Przewodnicząca Komisji,
  2. Wiesław Makay – Wiceprzewodniczący Komisji,
  3. Helena Bobrowicz – Sekretarz Komisji,
  4. Michał Urbański – Członek Komisji,
  5. Agata Wierzchowska-Kustosz – Członek Komisji.

§ 2. Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wprowadzony zarządzeniem Nr 0050.49.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 kwietnia 2016 r.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0050.117.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) burmistrz powołuje gminną komisję urbanistyczno  – architektoniczną, jako organ doradczy burmistrza oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania.
Na podstawie zarządzenia Nr 0151-57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2010 r., działała Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z regulaminem pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej skład osobowy komisji ustalany jest na trzyletnia kadencję.
W związku z upływem kadencji komisji powołanej zarządzeniem Nr 0050.117.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 sierpnia 2015 r., w sprawie powołania składu GKU-A powołuje się komisję w składzie określonym niniejszym zarządzeniem.

Tym samym traci moc Zarządzenie nr 0050.117.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 sierpnia 2015r.w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Sporządziła:
Helena Bobrowicz

Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler