Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 29/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 kwietnia 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 29/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 29/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 133.640,92 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 29 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XXIV/170/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 27 lutego 1992 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 2 marca 2016r., określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 129.000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) netto, w tym:
* wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 118.900,00 zł ( słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych,
* wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 10.100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 4.640,92 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze ), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 2.323,00 zł ( słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote ) oraz fundusz remontowy na dzień 15 kwietnia 2016 r. w wysokości 2.317,92 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze ).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec