Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 29/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lutego 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 29/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045, 1890), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,1777; z 2016 r. poz.65) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 29/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 147.752,70 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 29 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XXIV/170/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 17 lutego 1992 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 18 stycznia 2016 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 143.000,00 zł ( słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku - 132.900,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych),
  • wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej - 10.100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych).

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 4.752,70 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w wysokości 2.323,00 zł ( słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote) oraz fundusz remontowy na dzień 31 stycznia 2016 r. w wysokości 2.429,70 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec