Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.30.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego”

ZARZĄDZENIE Nr 120.30.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:   „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.34.2015 z dnia 01.06.2015 r.,  Nr 120.62.2015 z dnia 25.09.2015 r., Nr 120.77.2015 z dnia 30.11.2015 r., Nr 120.7.2016 z dnia 01.02.2016 r. i Nr 120.16.2016 z dnia 25.02.2016 r. oraz § 11 ust. 1 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego” powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący komisji przetargowej,
  2. Mariusz Andrusewicz - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
  3. Alicja Buczkowska – Jóśkowiak - Sekretarz komisji przetargowej,
  4. Joanna Owczarek - Członek komisji przetargowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. W myśl § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25.02.2015 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Z kolei w świetle postanowień § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.86.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2015 r., komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie powołuje w formie zarządzenia Burmistrz, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy – dyrektor tej jednostki. Komisja dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołana jest obligatoryjnie, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego”, którego szacunkowa wartość przekracza kwotę 30 000 euro jest słuszne  i zasadne.

Przygotowała:
Alicja Buczkowska - Jóśkowiak
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza  Paweł Nikitiński