Rok 2016 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.60.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań mających na celu: remont targowiska miejskiego w Gryfinie, utworzenie inkubatora kuchennego w Steklnie oraz utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Edukacji na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.60.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań mających na celu: remont targowiska miejskiego w Gryfinie, utworzenie inkubatora kuchennego w Steklnie oraz utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Edukacji na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół odpowiedzialny za realizację zadań mających na celu:

 1. remont targowiska miejskiego w Gryfinie,
 2. utworzenie inkubatora kulinarnego w Steklnie,
 3. utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Spotkań na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w składzie:
  1. Grzegorz Jastrowicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – kierownik zespołu,
  2. Magdalena Januszewska, Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – sekretarz zespołu,
  3. Barbara Lefik-Żarczyńska, Kierownik Referatu Spraw Społecznych – członek zespołu,
  4. Agnieszka Odachowska, Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – członek zespołu,
  5. Bartosz Boguski, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju i Inwestycji – członek zespołu,
  6. Janina Major, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - członek zespołu,
  7. Angelika Szulc, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych – członek zespołu,
  8. Teresa Drążek, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – członek zespołu,
  9. Milena Świeboda, Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego – członek zespołu.
  10. Eugeniusz Kuduk, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – członek zespołu.

§ 2. 1. Ustalam harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

 1. Naczelnicy / kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, wchodzący w skład zespołu, są zobowiązani do takiej organizacji pracy podległych pracowników, aby zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
 2. Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego jest zobowiązany do zapewnienia obsługi finansowo-księgowej zadań oraz ich rozliczenia.

§ 3. 1. Kierownik zespołu koordynuje i nadzoruje przebieg prac osób wchodzących w skład zespołu, tym samym ma prawo do wyznaczania prac i narzucania terminów niezbędnych do terminowego zrealizowania zadania.

 1. W przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienie jakichkolwiek opóźnień w realizacji zadań w terminach ustalonych w harmonogramie lub programie dofinansowania osoby odpowiedzialne za ich realizację są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania o tym kierownika zespołu z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań zaistniałych trudności.

§ 4. Sekretarz zespołu zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z przebiegu prac zespołu w trakcie trwania projektu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Realizacja zadań określonych w zarządzeniu wymaga wykonania wielu czynności w ścisłej współpracy wielu Wydziałów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. W związku z tym należy ustalić harmonogram zadań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska