Sesja nr XVIII

UCHWAŁA Nr XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

UCHWAŁA Nr XVIII/164/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

 

Na postawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842, Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się nową treść Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842 U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) zadaniem gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Podstawą do podjęcia działań związanych z tworzeniem nowego Programu było uzyskanie nowych danych wynikających z przeprowadzonej diagnozy oraz doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Magda Kłaczkiewicz