Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, lokali mieszkalnych łącznie z gruntem i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali.

UCHWAŁA NR XVIII/153/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, lokali mieszkalnych łącznie z gruntem i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045, poz.1890), art. 40a ust.10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z 2015 r. poz. 2100) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U.z 2014 r. poz. 1381) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, niżej wymienionych lokali mieszkalnych łącznie z gruntem (dz. nr 21/115 o pow. ogólnej 0,5326 ha, obręb 4 m.Gryfino) i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali:
- lokal nr 2 w budynku przy ul. Z. Krasińskiego nr 48 w Gryfinie,
- lokal nr 10 w budynku przy ul. Z. Krasińskiego nr 52 w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta KasprzykU z a s a d n i e n i e

Nadleśnictwo Gryfino, jako zarządca , działając w imieniu Skarbu Państwa, stosownie do art. 3 ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz w związku z art. 40a ust. 10 ustawy o lasach, złożyło Gminie Gryfino oświadczenie o zamiarze przekazania 2 lokali mieszkalnych tj. lokalu nr 2 o pow. użytkowej 53,0 m2 w budynku przy ul. Z.Krasińskiego nr 48 i lokalu nr 10 o pow. użytkowej 53,10 m2 w budynku przy ul.Z.Krasińskiego 52 ( jest to ten sam budynek posiadający numerację porządkową: 44,46,48,50,52,54), łącznie z gruntem (dz.nr 21/115 o pow. ogólnej 0,5326 ha, obręb 4 m.Gryfino) i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali.
Obecni najemcy wymienionych lokali mieszkalnych w określonym terminie, nie skorzystali z pierwszeństwa w ich nabyciu, na warunkach obowiązujących przy ich sprzedaży przez Nadleśnictwo. W związku z tym, zgodnie z art. 40a ust. 10 ustawy
o lasach, lokale te mogą być przekazane nieodpłatnie gminie wraz z przynależnymi prawami, na zasadach określonych w przepisach ustawy o przekazywaniu zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Przejęcie lokali przyczyni się do powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfino, w związku z tym ich pozyskanie poprzez nieodpłatne przekazanie, jest uzasadnione.

Sporządziła.
Krystyna Lamperska