Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

UCHWAŁA NR XVIII/158/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino:

kryterium

liczba punktów

dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Kandydat jest osobą niepełnosprawną (dot. szkoły z oddziałami integracyjnymi)

20

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kandydat ukończył szkołę podstawową w danym zespole szkół (dot. gimnazjum)

4

 

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej jednostki oświatowej

4

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Rodzeństwo kandydata lub rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami niepełnosprawnymi

3

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzice kandydata pracują w pobliżu danej jednostki oświatowej

3

zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez osoby upoważnione

Wielodzietność rodziny kandydata

2

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

§ 2. Kryteria, o których mowa w § 1 brane są pod uwagę podczas drugiego etapu rekrutacji, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa lub gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk