Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XVIII/163/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515, poz. 1045, 1890), art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849, z 2015 roku poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 roku poz. 4586, 5309) w ten sposób, że:
w § 1 ust. 2 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych poza granicami administracyjnymi miasta Gryfina – 3,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

Uzasadnienie

Art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera zapisy, które winny się znaleźć w uchwale Rady Miejskiej. W Uchwale Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 w § 1 ust. 2 lit. g. zawarto nazwę przedmiotu opodatkowania odmiennie niż w ustawie (nie uwzględniono sformułowania „użytkowej”). Dla uniknięcia problemów interpretacyjnych przy stosowaniu ww. przepisów należy wprowadzić zapis ustawowy, co proponuje się w niniejszym projekcie uchwały. Powyższa zmiana nie pociąga skutków finansowych.