Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XVIII/161/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202, Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i 1220) w związku z art. 1 ust. 2  pkt 3 oraz z art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym  dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144, Dz. U. z 2015 r., poz. 1268) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za które przysługuje to wynagrodzenie.

§ 2. Wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) – pracodawcą burmistrza jest urząd, a rada gminy ustala wynagrodzenie burmistrza, w drodze uchwały. 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 października 2007 r.  (syg. Akt. II OSK 1286/07) zajął stanowisko, że prawo do ustalenia wynagrodzenia burmistrza, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ustala rada gminy. W związku z powyższym Rada Miejska w Gryfinie w formie uchwały decyduje  o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
Przesłanki prawne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144) umożliwiające wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zostały przez burmistrza spełnione.