Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

UCHWAŁA NR XVIII/155/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Na podstawie art.10 ust. 2, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045, poz.1890), art. 216 ust. 2 pkt 5, art.220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013, poz. 885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150) oraz art. 47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.513 poz. 789, poz.1045, poz.1293, poz.1685, poz.1890) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w łącznej wysokości 690.000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), która będzie wypłacana w latach 2016-2018,
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m.Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk


U z a s a d n i e n i e

Województwo Zachodniopomorskie w roku 2016 zamierza podjąć działania związane z realizacją zadania pn. ”Przebudowa przejścia przez m.Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową”. W związku z tym, że planowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego a tym samym wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców Wełtynia, Gmina Gryfino włączyła się do jej realizacji. W wyniku wspólnych uzgodnień z Województwem Zachodniopomorskim, jako inwestorem, przyjętych w porozumieniu zawartym w dniu 5 sierpnia 2010 r. Gmina przejęła obowiązek pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem stosownej dokumentacji projektowej oraz, w przypadku konieczności przejęcia do realizacji zadania dodatkowych nieruchomości (innych niż granice istniejącego pasa drogowego), kosztów związanych z wypłatą odszkodowań dla właścicieli tych nieruchomości.
W dniu 19 października 2015 r. pomiędzy Województwem i Gminą zostało zawarte kolejne porozumienie, na mocy którego Gmina zobowiązała się do przekazania kwoty 690.000,00 zł w formie pomocy finansowej, jako dotacji celowej, z przeznaczeniem na refundację kosztów wymienionych wyżej oraz ewentualnie innych wynikłych w związku z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Łączna wysokość tych kosztów nie może przekroczyć kwoty 690.000,00 zł. Dotacja będzie przekazywana w częściach, w latach 2016-2018, na podstawie odrębnych umów, zawieranych corocznie, określających szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji.
Przyznanie pomocy finansowej w tej formie Województwu, jako jednostce samorządu terytorialnego, może nastąpić za zgodą Rady, na podstawie przepisów przywołanych w postawie prawnej uchwały. W budżecie Gminy na rok 2016 zaplanowano na ten cel środki w wysokości 230.000,00 zł.

Sporządziła:
Krystyna Lamperska