Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/157/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

UCHWAŁA NR XVIII/157/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy reprezentują stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Gminy Gryfino lub zamieszkują na terenie Gminy Gryfino i osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Do nagrody uprawnieni są zawodnicy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. brali udział w zawodach sportowych o randze:
  • olimpiady lub paraolimpiady,
  • mistrzostw świata,
  • pucharu świata,
  • mistrzostw Europy,
  • pucharu Europy,
  • igrzysk Europejskich
 2. brali udział w mistrzostwach Polski i zajęli minimum ósme miejsce,
 3. byli reprezentantami kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej.

§ 3. Maksymalna wysokość nagrody stanowi wielokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407; Dz.U. z 2005 r., Nr 157, poz. 1314; Dz.U. z 2015 r., poz. 1240) i wynosi odpowiednio:

 1. do 450% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy uzyskali we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich miejsca medalowe,
 2. do 300% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
 3. do 350% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw świata i uzyskali miejsca medalowe,
 4. do 250% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw Europy i uzyskali miejsca medalowe,
 5. do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe,
 6. do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze pucharu świata, pucharu Europy lub igrzysk Europejskich uzyskując miejsca medalowe,
 7. do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, igrzysk Europejskich, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej.
 8. nagrody za osiągnięcia w grach zespołowych przyznawane są do 75% kwot, o których mowa w ust. 1-7.

§ 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać wyróżnienie osobom, które nie spełniają wymogów określonych w § 2, a w szczególny sposób przyczyniły się do promocji gminy Gryfino w dziedzinie sportu.

§ 5. Nagrody mogą być przyznawane na wniosek stowarzyszeń kultury fizycznej lub osoby fizycznej po zaopiniowaniu przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. 1. Nagrody przyznawane są raz w roku za rok poprzedni, nie później niż do dnia 31 marca.

 1. Nagrody przyznawane są za najwyższe osiągnięcie w danym roku.

§ 7. Przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe obejmuje dyscypliny, które są uprawiane w ramach zadań statutowych polskich związków sportowych znajdujących się na wykazie Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715, z 2015 r., poz. 1321).

§ 8. Przyznanie nagród poszczególnym osobom następuje w trybie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Ustawa o sporcie pozwala przyznawać wyróżnienia i nagrody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Bardzo dobre wyniki osób zamieszkującym na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino są podstawą do przyjęcia stałych zasad ich honorowania za tak znaczące osiągnięcia. Istniała konieczność uchylenia Uchwały Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r., ze względu na wprowadzane zmiany w aktach prawnych. Na podstawie nowej wersji Uchwały, Burmistrz będzie miał możliwość nagradzania zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Sporządził:
Daniel Cieślak