Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/165/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR XVIII/165/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 7 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803; z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 200; z 2006 r. Nr 78, poz. 1366; z 2008 r. nr 85, poz. 1804) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie, popierając działania Odra Land Sp. z o.o. z siedzibą w Binowie, zmierzające do uzyskania zgody Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 287,5539 ha położonych w gminie Gryfino w obrębie Czepino i Wełtyń, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, kieruje apel do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie o zmianę zajętego stanowiska i wyrażenie zgody na przedłużenie czasu trwania umowy dzierżawy przedmiotowych nieruchomości.

§ 2. Rada Miejska w Gryfinie zwraca się również z apelem do Posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych w okręgu wyborczym nr 41 oraz do Senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych w okręgach wyborczych nr 97 i 98 o interwencję w powyższej sprawie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

Uzasadnienie
W dniu 20 stycznia 2016 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie zostało skierowane pismo Odra Land Sp. z o.o. w sprawie wsparcia działań Spółki zmierzających do uzyskania zgody Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na przedłużenie umowy dzierżawy 287 ha nieruchomości rolnych, położonych w gminie Gryfino w obrębie Czepino i Wełtyń, na których spółka prowadzi produkcję roślinną.
W dniu 23 kwietnia 2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie złożyła oświadczenie woli w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu wobec części nieruchomości obejmujących 287 ha, skutkiem czego Odra Land Sp. z o.o. pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. została poinformowana o przejęciu własności przedmiotowych nieruchomości i wygaśnięciu z dniem 23 kwietnia 2016 r. dotychczas obowiązującej umowy dzierżawy.
Spółka, zwracając uwagę na fakt, iż czas wydania nieruchomości przypada w środku sezonu wegetacyjnego, zwróciła się o przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości przynajmniej do czasu zakończenia żniw w roku 2016, bowiem gospodarstwo Odra Land dokonało na przedmiotowych gruntach zasiewów, ponosząc znaczące nakłady.
Pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, nie wyrażając zgody na przedłużenie czasu obowiązywania umowy dzierżawy i wzywając Spółkę do wydania nieruchomości w dniu 25 kwietnia 2016 r.
Rada Miejska w Gryfinie popiera działania Odra Land Sp. z o.o. zwracając uwagę na fakt, że odmowna decyzja Agencji Nieruchomości Rolnych w powyższej sprawie dotknie w głównej mierze pracowników gospodarstwa, bowiem wiąże się nieuchronnie z redukcją zatrudnienia na obszarze objętym znacznym bezrobociem. Gospodarstwo ma znaczącą pozycję zarówno jako pracodawca, gwarantując zatrudnienie okolicznym mieszkańcom, mając zamierzenia dalszego rozwoju, jak i przedsiębiorca, wspierając szereg lokalnych inicjatyw społecznych.
Firma działa na terenie Gminy Gryfino od ponad ćwierć wieku, tj. od początku istnienia odrodzonego samorządu terytorialnego w RP. Jest rzetelnym podatnikiem i pracodawcą, a także zarządcą popegeerowskich budynków mieszkalnych, do których utrzymania musi dopłacać. Gdyby brak możliwości przedłużenia umowy skutkował niekorzystnymi wydarzeniami co do przyszłości Spółki, może powstać konieczność przejęcia obowiązków zarządcy lokali mieszkalnych przez Gminę Gryfino. Pracownicy Spółki zatrudnieni są od lat na podstawie umów o pracę i często są jedynymi żywicielami swoich rodzin. Obecnie Spółka zapewnia swym pracownikom pełny pakiet świadczeń socjalnych, a także dodatkowy pakiet usług medycznych.
Rada Miejska w Gryfinie, biorąc pod uwagę interes społeczny mieszkańców, zwraca się z apelem do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie o przychylenie się do wniosku Odra Land Sp. z o.o. i przedłużenie umowy dzierżawy w celu prowadzenia w dalszym ciągu działalności rolniczej na przedmiotowych nieruchomościach.
Rada Miejska w Gryfinie zwraca się również do Posłów i Senatorów reprezentujących Ziemię Gryfińską, o zainteresowanie się sprawą i podjęcie interwencji na rzecz obrony interesów Spółki, jej pracowników oraz podmiotów kooperujących. Podjętą uchwałę w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje się do wiadomości Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.