Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XVIII/156/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 Nr 61 poz. 624; Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 96; Dz.U. z 2003 r., Nr 146, poz. 1416; Dz.U. z 2004 r., Nr 66, poz. 606; Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 75; Dz.U. z 2007 r., Nr 35, poz. 222) uchwala się co następuje:

§ 1. Szkole Podstawowej Nr 3, z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, nadaje się imię „Noblistów Polskich”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonych wyborów przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Gryfinie wyłoniono kandydata na patrona szkoły – Noblistów Polskich. Następnie przeprowadzono szereg działań przygotowawczych do nadania imienia szkole. Uczniowie podczas lekcji godzin wychowawczych brali udział w dyskusjach na temat znaczenia wyboru patrona i nadania imienia szkole.
W dniu 22 czerwca 2015 r. Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców uchwaliły uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie imienia Noblistów Polskich. W dniu  9 czerwca 2015 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie uchwalił uchwałę  w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie imienia Noblistów Polskich. 23 czerwca 2015 r. wspólnie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim wystąpiono ze wspólnym wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie imienia.
Zgodnie z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 Nr 61 poz. 624; Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 96; Dz.U. z 2003 r., Nr 146, poz. 1416; Dz.U. z 2004 r., Nr 66, poz. 606; Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 75; Dz.U. z 2007 r., Nr 35, poz. 222) organ prowadzący nadaje imię szkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Sporządziła:
Marta Karpicka