Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 roku”.

UCHWAŁA NR XIX/170/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r.poz. 266), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 roku”, zwany dalej "Programem", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o bezdomnych zwierzętach rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Program obejmuje:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4. Celem wprowadzenia Programu jest:

 1. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
 2. poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Gryfino
 3. zmniejszenie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca  2015 r.w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 r.”

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Program w swoich założeniach ma się przyczynić do ograniczenia bezdomności zwierząt oraz niekontrolowanego ich rozmnażania. Uwzględnia podjęcie współpracy z organizacjami bądź osobami społecznie zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami. Wskazuje również środki finansowe przewidziane w budżecie na ten cel w roku 2016.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2016 roku” uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie.
Ponadto Gmina Gryfino przesłała Program zgodnie z art. 11a ust. 7 przedmiotowej ustawy celem zaopiniowania do: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie, Koła Łowieckiego „Żubr” w Gryfinie, Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 222 „DUBLET” w Szczecinie, Nadodrzańskiego Koła Łowieckiego w Szczecinie. Zgodnie z art. 11a ust. 8 przedmiotowej ustawy wymienione podmioty miały 21 dni na zaopiniowanie projektu Programu. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za jego akceptację. Koło Łowieckie Żubr w Gryfinie oraz Nadodrzańskie Koło Łowieckie  w Szczecinie zaopiniowały przedmiotowy Program pozytywnie.
W związku z powyższym zasadne jest uchwalenie Programu przez Radę Miejską w Gryfinie.

Sporządziła:
Janina Major