Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/169/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe

UCHWAŁA NR XIX/169/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2016 r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino  w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II – tereny usługowe.

  1. Granice obszaru objętego planem przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Dla obszaru, którego dotyczy niniejsza uchwała obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino, uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/557/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 r.
Zgodnie z wyżej wymienionym planem, przedmiotowy obszar przeznaczony jest na cele usług o funkcji związanej z gospodarką komunalną, gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska.
Obszar terenu objęty uchwałą to teren o powierzchni ok. 13 ha, posiadający bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej nr 120 (kierunek Gryfino-Wełtyń).
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu poszerzenie możliwości inwestycyjnych poprzez stworzenie alternatywy dla wskazanych obecnie w obowiązującym planie miejscowym usług komunalnych. Dopuszczenie szerszego wachlarza możliwości zagospodarowania przedmiotowego terenu zwiększy ofertę nieruchomości Gminy Gryfino, a podmiotom planującym inwestycje w tym rejonie pozwoli w pełni i racjonalnie wykorzystać przedmiotowy obszar.
Zgodnie z kierunkiem rozwoju jaki jest zapisany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowi on strefę rozwoju produkcji i usług – tereny usług.
Na podstawie analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino stwierdzono, że przewidywane w planie miejscowym rozwiązania, będą zgodne z ustaleniami obowiązującego dokumentu.
Podkreślić należy, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą intencyjną i wyraża jedynie zamiar gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest jedynie określenie granic obszaru objętego przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego i rolą tej uchwały jest jedynie zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie w załączniku graficznym granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu.
Sformalizowaną procedurę sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zakres reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
Po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, Burmistrz podejmuje kolejno czynności unormowane w art. 17 cytowanej ustawy.
W świetle obowiązujących przepisów plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.
Burmistrz przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Sporządziła:
Aleksandra Olchowska