Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/173/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XVIII/162/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/173/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XVIII/162/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego dnia 18 lutego 2016 r. przez pełnomocnika Pani *).... dotyczącego uchwały Nr XVIII/162/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie do powiadomienia pełnomocnika Skarżącej o stanowisku zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 lutego 2016 r. pełnomocnik *) ...skierował do Rady Miejskiej w Gryfinie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały nr XVIII/162/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza i uznanie skargi z dnia 29 grudnia 2015 r. jako zasadnej.
Po zapoznaniu się z wezwaniem Rada Miejska nie uwzględnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Wskazać należy, iż zgodnie z art. 52 § 1 – 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, a przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Natomiast, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa.
Zauważyć należy, iż w świetle przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o samorządzie terytorialnym, jak i obecnie obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym, gospodarowanie mieniem komunalnym należy do wójta, a jedynie konkretne sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu zostały enumeratywnie zastrzeżone do kompetencji rady gminy. Należy jednak pamiętać, iż rada gminy może podjąć uchwałę określającą zasady dokonywania w/w czynności, w takim przypadku podejmowanie czynności w tych sprawach należy do organów wskazanych w uchwale (A. Szewc, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, LEX 2012). Ponadto, jeżeli zasady gospodarowania daną nieruchomością zostały określone w uchwale rady i uchwała ta wciąż obowiązuje, wójt może je realizować w dowolny sposób, posługując się w tym celu dozwolonymi prawnymi formami działania (Cz. Martysz, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, LEX 2010). W wypadku zaś braku określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych, rada gminy ma jedynie kompetencje w przedmiocie wyrażania zgody na wymienione w tym przepisie czynności obrotu nieruchomościami, natomiast nie posiada uprawnień - kompetencji do wskazywania z kim dana umowa i na jakich zasadach ma zostać zawarta (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 października 2007 roku w sprawie o sygn. akt II S.A./Wr 35/07).
W świetle art. 34 ust. 1 pkt 3 aktualnie obowiązującej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która m. in. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy nieruchomości jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Jednakże, zgodnie zaś z art. 25 ust. 1 u.g.n. gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, a pod pojęciem gospodarowania należy również rozumieć m. in. ich sprzedaż (art. 25 ust. 2 u.g.n. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 u.g.n.), przy zastrzeżeniu oczywiście określonych kompetencji dla innych organów np. rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” u.s.g.). Zatem nie stanowi naruszenia prawa stanowisko zgodnie z którym chociaż najemca, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony ma prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu, to właściciel Gmina Gryfino nie ma obowiązku jego sprzedaży, a ma natomiast obowiązek prowadzenia właściwej gospodarki lokalami mieszkalnymi oraz tworzenia zasobu mieszkaniowego, co z całą starannością czyni.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż choć przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami przewidują rzeczywiście dla najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu i to w drodze bezprzetargowej, a przedmiotowy lokal został przeznaczony do sprzedaży przez Radę Miejską w Gryfinie, to sytuacja taka skutkuje możliwością, a nie obligatoryjnością sprzedaży przedmiotowego lokalu przez Gminę Gryfino, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, albowiem gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy tylko i wyłącznie do Burmistrza, przy zastrzeżeniu oczywiście określonych kompetencji dla innych organów np. rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” u.s.g.). W konsekwencji, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może, ale nie musi sprzedać w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy przedmiotowego lokalu w czasie przez siebie wybranym za właściwy.
W żadnym stopniu nie można również zgodzić się z twierdzeniami, iż Gmina Gryfino wprowadziła dodatkowe warunki ograniczające sprzedaż lokali mieszkalnych w nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie, albowiem Rada Miejska nie podjęła uchwały o takiej treści, jak również takie ograniczenia nie zostały wprowadzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który niezależnie od powyższego zachowuje uprawnienie do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i kształtowania polityki mieszkaniowej w gminie.
Z powyższych względów należało nie uwzględnić wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

*) wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady