Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/167/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1

UCHWAŁA NR XIX/167/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz.1890) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) – uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gyfino, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 310/1 o powierzchni 0,1101 ha i nr 310/3 o powierzchni 0,3140 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działek nr: 310/1 o powierzchni 0,1101 ha i 310/3 o powierzchni 0,3140 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo1.
Przedmiotowe działki pomimo posiadania użytku gruntowego „dr” nie są wykorzystywane jako drogi lecz stanowią całość gospodarczą z nieruchomościami sąsiednimi (działkami gruntu 302/1, 303, 304, 305/1, 305,2, 306, 307, 308/2, 311/1, 311/3, 312/2, 313/2, 314, 315 i 316), będącymi własnością osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.
Dla terenu na którym położone są przedmiotowe nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gryfino”, dla obszaru działek nr 310/1 i 310/3 przewidziana została funkcja „tereny rolne”.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej mogą być zbywane nieruchomości jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Środki uzyskane ze sprzedaży zwiększą dochody Gminy w roku 2016.

Sporządziła:
E.Welzandt