Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/176/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia ul. Innowacyjnej w Gardnie do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR XIX/176/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie zaliczenia ul. Innowacyjnej w Gardnie do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Gryfinie, Uchwała Nr 1872/2016 z dnia 25.02.2016 r. uchwala się co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii drogi gminnej ul. Innowacyjnej w Gardnie, zlokalizowaną na terenie Parku Regionalnego w Gardnie, przebieg i położenie przedmiotowej ulicy oznaczone zostały na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaliczenie w/w ulicy do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Przedmiotowa nieruchomość drogowa stanowiąca ulicę Innowacyjną w Gardnie usytuowana jest na terenie Parku Regionalnego w Gardnie i objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gardno. W/w drogę – ul. Innowacyjna – zamierza się zaliczyć się do kategorii drogi publicznej gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 120 (rondo) do przepompowni ścieków (plac manewrowy) tj. 1250 mb, przebieg zgodnie z załącznikiem graficznym. Zgodnie z zapisami mpzp przedmiotowa droga przeznaczona jest pod drogi publiczne kategorii gminnej klasy L – lokalnej i D – dojazdowej, nieruchomości po których przebiega tj. działki nr: 72/9, 72/12, 72/14 obręb Gardno stanowią własność Gminy Gryfino, pas drogowy wraz z elementami zagospodarowania (jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki parkingowe) spełnia warunki techniczne, wymogi i parametry określone w przepisach szczegółowych dla dróg gminnych. Niniejsza droga stanowi uzupełniająca sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a w planach jest dopuszczenie ruchu komunikacji autobusowej. Przedmiotowe zamierzenie zakwalifikowania ul. Innowacyjnej w Gardnie do kategorii dróg publicznych gminnych uzyskało pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Gryfinie, Uchwała Nr 1872/2016 z dnia 25.02.2016 r. zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. /t.j. Dz. U. z 2015 r. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281 ze zm./ ulicą tą odbywa się wyłącznie ruch lokalny o niewielkim natężeniu. Mając na uwadze zapisy ustawy o drogach publicznych, zakwalifikowanie w/w ulicy do kategorii dróg gminnych, jest w pełni uzasadnione.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz