Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/174/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

UCHWAŁA NR XIX/174/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, 1045, poz. 1890) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zaistniała konieczność unieważnienia Uchwały Nr XVIII/157/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, gdyż zgodnie z opinią Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zaproponowane rozwiązanie dotyczące w szczególności określenia wysokości przyznawanych nagród może naruszać przepisy prawa powszechnego. Najlepszym rozwiązaniem jest przedłożenie nowej uchwały w tej sprawie, dlatego proponuje się uchylić przedmiotową uchwałę w całości.

Sporządził:
Daniel Cieślak