Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/175/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

UCHWAŁA NR XIX/175/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) uchwala się co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przyznaje nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy reprezentują stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Gminy Gryfino lub zamieszkują na terenie Gminy Gryfino i osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Do nagrody uprawnieni są zawodnicy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. brali udział w zawodach sportowych o randze:
  • olimpiady lub paraolimpiady,
  • mistrzostw świata,
  • pucharu świata,
  • mistrzostw Europy,
  • pucharu Europy,
  • igrzysk Europejskich
 2. brali udział w mistrzostwach Polski.
 3. byli reprezentantami kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej.

§ 3. Wysokość nagród określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane na wniosek stowarzyszeń kultury fizycznej lub osoby fizycznej po zaopiniowaniu przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. 1. Nagrody przyznawane są raz w roku za rok poprzedni, nie później niż do dnia 31 maja.

 1. Nagrody przyznawane są za najwyższe osiągnięcie w danym roku.

§ 6. Przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe obejmuje dyscypliny, które są uprawiane w ramach zadań statutowych polskich związków sportowych znajdujących się na wykazie Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715, z 2015 r., poz. 1321).

§ 7. Przyznanie nagród poszczególnym osobom następuje w trybie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Ustawa o sporcie pozwala przyznawać wyróżnienia i nagrody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Bardzo dobre wyniki osób zamieszkującym na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino są podstawą do przyjęcia stałych zasad ich honorowania za tak znaczące osiągnięcia.

Sporządził:
Daniel Cieślak