Sesja nr XIX

UCHWAŁA NR XIX/166/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR XIX/166/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045, poz.1890) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz.1777; z 2016 r. poz. 65) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek:

  1. pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G2-51.MW.3)
    - dz. nr 466/19 o pow. 1,3746 ha,
  2. pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (G2-51.MW.4)
    - dz. nr 466/6 o pow. 0,2183 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/48/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Działki gminne nr 466/8 o pow. 1,4081 ha i 466/6 o pow. 0,2183 ha, położone  w obrębie 2 miasta Gryfino, Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 kwietnia 2011 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
W ogłaszanych przetargach działki nie znalazły nabywców.
Ponowne przygotowanie działek do sprzedaży wiąże się z koniecznością uchylenia ww uchwały i podjęcia nowej, ponieważ zmienił się numer i powierzchnia jednej z działek.
Działka nr 466/8 uległa podziałowi na dwie działki: dz. nr 466/18 o pow. 0,0335 ha i 466/19 o pow. 1,3746 ha w wyniku decyzji Starosty Gryfińskiego nr 2/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej „budowa drogi gminnej – ulicy Opolskiej w Gryfinie”.
Działka nr 466/18 o pow. 0,0335 ha przeznaczona jest pod inwestycję drogową, natomiast pod zabudowę wielorodzinną pozostaje działka oznaczona nr 466/19 o pow. 1,3746 ha.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały z aktualnymi numerami  i powierzchnią nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz uchylenie uchwały z 2011 r.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2016.

Sporządziła:
J. Woldańska