Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/184/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR XX/184/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) - Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino, zmienioną uchwałą Nr XXVIII/240/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012r., uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” przyjętego uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., zmienionego uchwałą Nr XXXIII/290/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. i uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 kwietnia 2015r.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

  1. załącznik nr 1 - tekst ujednolicony „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”,
  2. załącznik nr 2 - rysunek zmiany studium - mapa w skali 1:20000,
  3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w obrębie 5 miasta Gryfino.
Projekt zmiany studium sporządzony został w następstwie podjęcia Uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w obrębie 5 miasta Gryfino, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/240/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012r.
Zmiana studium, polega na korekcie kierunków rozwoju przestrzennego, uwzględniającej uwarunkowania hydrogeologiczne w strefach rozwoju oznaczonych symbolami 3MU (Gryfino) i 2PU (Gryfino) w odniesieniu do obszarów określonych na rysunku studium, a także polega na zmianach tekstu studium wynikających ze zgłoszonych wniosków lub uzgodnień i opiniowania.
Projekt dokumentu został sporządzony z zachowaniem wymogów proceduralnych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) projekt zmiany studium wraz z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.
W ramach konsultacji społecznych projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu, w dniach od 22 listopada 2013r. do 20 grudnia 2013r. oraz ponownie: od 7 grudnia 2015r. do 8 stycznia 2016r.
Projektowane zmiany w części tekstowej wyróżniono czcionką w kolorze fioletowym, zaś na rysunku Studium miejsca dokonywanych zmian oznaczono fioletową obwódką.

Sporządziła:
Joanna Ekiert