Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/183/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zamiaru utworzenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie

UCHWAŁA NR XX/183/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2016 roku


w sprawie zamiaru utworzenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę utworzenia do końca roku 2016 r. Żłobka Miejskiego w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157) gminy mogą tworzyć i prowadzić żłobki. Utworzenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie odpowiada zapotrzebowaniom społeczności lokalnej Gminy Gryfino.
W tym celu Gmina Gryfina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” moduł 1.

Sporządziła:
Marta Karpicka