Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/177/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1

UCHWAŁA NR XX/177/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy  ul. Słowiańskiej 1.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 37  ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2015 r.,  poz. 1774; poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 10 lat, umowy najmu wolnego lokalu użytkowego, położonego  w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem usług uciążliwych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu użytkowego znajdującego się  w budynku przy ul. Słowiańskiej nr 1, położonego na działce oznaczonej nr 180/7, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino.
W dniu 01 marca 2016 r., wpłynął wniosek o najem ww. nieruchomości w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, na prowadzenie działalności gospodarczej.
Na przedmiotowy lokal odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone na wysokość stawki czynszu, zakończone wynikiem negatywnym, z powodu braku chętnych.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości oznaczony jest symbolem 11.UC/ch o treści: funkcja podstawowa - teren usług komercyjnych z dopuszczalną lokalizacją funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umów użytkowania, najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada może jednak wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Wobec powyższego, w związku z wnioskiem zainteresowanego, przedkładam projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Krystyna Hofsoe