Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego

UCHWAŁA NR XX/186/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515, 1045, 1890) oraz art. 32 ust. 1  i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 248/2 o powierzchni 0,0145 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U z a s a d n i e n i e

Użytkownik wieczysty działki zabudowanej nr 248/2 o powierzchni 0,0145 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, wystąpił z wnioskiem  o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości.
Nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste w dniu 24.10.1968 r., na rzecz osoby prawnej, a obecny użytkownik wieczysty jest jej następcą prawnym.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., działka 248/2 położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem G3-55.MW.23 – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, dopuszcza się lokalizację uzupełniającą, wbudowanie funkcji usługowej w budynkach.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Cenę nieruchomości w myśl art. 67 ust. 3 cyt. ustawy ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Mając powyższe na uwadze proponuję wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej ww. nieruchomość na rzecz zainteresowanych.

Sporządziła:
Żaneta Snoch