Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/179/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo

UCHWAŁA NR XX/179/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2016 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045, poz.1890) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.1774, poz.1777;  z 2016 r. poz.65) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, oznaczonych numerami działek: 29/9 o pow. 0,0073 ha i 29/10 o pow. 0,0439 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo, z przeznaczeniem pod drogę krajową nr 31.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gryfino, oznaczone numerami działek 29/9 i 29/10, położone w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo, sklasyfikowane jako drogi, zajęte są pod pas drogi publicznej krajowej nr 31 – skrzyżowanie z drogą gminną.
Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy o drogach publicznych „budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowania dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządca drogi krajowej nr 31, wystąpiła z wnioskiem o przekazanie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, w celu uregulowania stanu prawnego pasa tej drogi znajdującego się w granicach przedmiotowych działek.
Przepisy art. 13 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią, że „nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa i jednostką samorządu terytorialnego,a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem ust.2a.”
Mając na względzie stan faktyczny nieruchomości (pas drogi krajowej) oraz obowiązujące przepisy, przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny na cel określony w uchwale, należy uznać za uzasadnione.

Sporządziła:
Krystyna Lamperska