Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica

UCHWAŁA NR XX/178/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515, poz.1045, poz.1890) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.1774, 1777; z 2016 r. poz. 65) - uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 38/2 o powierzchni 0,0285 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/2 o powierzchni 0,0285 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica. Dla terenu działki nr 38/2 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino”, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., działka, położona jest w strefie oznaczonej symbolem: 34MU – strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.
W ww strefie dla terenu działki 38/2 przewidziana została funkcja: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
W związku z brakiem planu miejscowego, określenie sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości może nastąpić jedynie w drodze decyzji o warunkach zabudowy, do uzyskania której zobowiązany będzie jej przyszły właściciel.
Po wstępnej analizie można stwierdzić, że działka nr 38/2, położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. Stanowi zabudowaną działkę budowlaną, na której usytuowany jest budynek oznaczony jako „ pozostałe budynki niemieszkalne”. Budynek stanowi pustostan i ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.
Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości sprzedawane są, poza wyjątkami wskazanymi przez ustawę w drodze przetargu, który zgodnie z art. 40 tej ustawy, może mieć formę przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego, przy czym przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny a przetarg pisemny - wybór najkorzystniejszej oferty.
W tym przypadku brak jest przesłanek do zastosowania formy przetargu ograniczonego, w związku z powyższym proponuję przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec