Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/180/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR XX/180/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego.

Na postawie art. 7 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie, stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803; z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 200; z 2006 r. Nr 78, poz. 1366; z 2008 r. nr 85, poz. 1804) uchwala się, co następuje:

§  1. Rada Miejska w Gryfinie, zaniepokojona debatą na temat reformy administracyjnej kraju, przyjmuje oświadczenie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do przekazania uchwały posłom i senatorom RP z Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałkowi i Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Gryfino, Rada Miejska może podejmować uchwały w sprawach oświadczeń, zawierających stanowisko w określonej sprawie.
W ostatnim czasie do Rady Miejskiej w Gryfinie wpływają stanowiska innych samorządów, dotyczące utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego, z prośbą o poparcie tej inicjatywy i wyrażenie przez Radę Miejską swojego stanowiska w powyższej sprawie.