Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/196/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino

UCHWAŁA NR XXIII/196/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym  nr 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65) - uchwala się,  co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym  nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej nr działki 167/20 o pow. 0,0428 ha – przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na funkcję podstawową - usługi zdrowia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego, zatwierdzony uchwałą Nr VII/ 104/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24.04.2003r.
Działka nr 167/20 znajduje się w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 12UZ przeznaczonym na funkcję podstawową – usługi zdrowia.
W jednostce tej dopuszcza się budowę nowych budynków jak również dopuszcza się lokalizacji usług towarzyszących, uzupełniających funkcję podstawową i służącą zaspokojeniu potrzeb użytkowników obiektu, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 167/20, na cel zgodny z planem.
Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2016.

Sporządziła:
J. Woldańska